Credits

Producer: Liu Hongwu,  He Suliu
Director: Zhang Yong
Co-director: Hodan O. Abdi
Written by : Hodan O. Abdi, Mao Yibei Yang Jing
Cinemagrapher:  Flogy Dostov, QianTong
Sound Director: Wang Wei
Photography: Peng Changzhen, Sun Mingjian
Editing: Yao Wenlan
Post-Production Supervisor:Li Ran
Translation: Pan Lanxuan, Hao Xi
Craft Service: Pan Wenmin, Xie Haijuan
Publicity Director: Tian Zhongchu, Wang Heng